Metody analityczne stosowane w normach dotyczących analizy zanieczyszczeń środowiska

Analytical methods applied in standards for the analysis of environmental pollution

Paulina Putko

Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, Warszawa, Polska

Zygfryd Witkiewicz

Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii, Warszawa, Polska
Streszczenie

Środowisko, w którym żyje człowiek, jest zanieczyszczone substancjami chemicznymi w postaci pierwiastków i związków chemicznych. Często występują one w powietrzu atmosferycznym, wodzie i w glebie w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka oraz na przyrodę. Istnieje wiele metod i technik analitycznych, które są stosowane do analizy zanieczyszczeń środowiska. Najbardziej miarodajne są procedury opisane w Polskich Normach. Polskie Normy obecnie są w większości jednocześnie Normami Europejskimi i Międzynarodowymi. W tych normach do analizy zanieczyszczeń środowiska najczęściej używane są techniki chromatograficzne i spektrometrii atomowej.Próbki środowiskowe wymagają zwykle starannego przygotowania analitów. Ogólnymi celami przygotowania próbek do analizy jest zmiana matrycy, usunięcie zanieczyszczeń i zatężenie (bardzo rzadko rozcieńczenie) analitów. Sposób przygotowania próbek do analizy jest często ważną częścią normy analitycznej. Etap pobierania i przygotowania próbek jest bardzo ważny. Na tym etapie można popełnić błędy, których nie da się naprawić, i analiza takich próbek jest bezwartościowa.Normy stosowane do analizy obejmują metody i techniki, które odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy analitycznej. W miarę postępów tej wiedzy normy są uaktualniane.

The environment in which man lives is contaminated with chemical substances in the form of elements and chemical compounds. They are often found in atmospheric air, water and soil in amounts that may negatively affect human health and nature. There are many analytical methods and techniques that are used to analyze environmental pollution. The most authoritative are the procedures described in Polish Standards. Currently, Polish Standards are mostly simultaneously European and International Standards. In these standards, chromatographic techniques and atomic spectrometry are the most commonly used methods to analyze environmental pollutants. Environmental samples usually require their careful preparation of analytes for analysis. The general purpose of sample preparation for analysis is to change the template matrix, remove impurities and concentrate (very rarely dilute) analytes. The method of sample preparation for analysis is often very important part of the analytical standard procedure. The stage of sampling and sample preparation is very important. At this stage, mistakes can be made that can not be repaired and the analysis of such samples is worthless. The standards used for the analysis include methods and techniques that correspond to the current state of analytical knowledge. As the knowledge progresses, standards are updated.

Słowa kluczowe
ochrona środowiska; zanieczyszczenia; procedury analityczne; chromatografia; spektroskopia; environmental protection; pollution; analytical procedures; chromatography; spectroscopy
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 130-139
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-07-22 12:37:58
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy