Automatyzacja i robotyzacja metod przygotowania próbek do analiz chemicznych

Automation and robotization of samples preparation methods for chemical analysis

Paweł Rogala

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Marcin Bielecki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Zygfryd Witkiewicz

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii, Warszawa, Polska
Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przegląd metod przygotowania próbek do analizy chemicznej, w których proces przygotowania próbki jest zautomatyzowany i sprzężony z przyrządem pomiarowym. Zaprezentowano przykłady metod przygotowania próbek ciekłych i stałych z elementami automatyzacji i robotyzacji tego procesu.

The subject of the article is a review of method samples preparation for chemical analysis, in which the sample preparation process is automated and coupled to the measuring instrument. Examples of methods for preparing liquid and solid samples with elements of automation and robotization of this process are presented.

Słowa kluczowe
przygotowanie próbek; automatyzacja; robotyzacja; sample preparation; automation; robotization
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 115-121
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-07-22 12:29:26
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy