Wstęp

Introduction

Streszczenie

Szanowni Autorzy i Czytelnicy.
Od niniejszego numeru pełnię ponownie obowiązki redaktora naczelnego naszego czasopisma.
ABiD jest pismem Autorów i Czytelników. Redakcja pełni rolę pomocniczą w procesie wydawniczym.
Autorzy i Czytelnicy zdecydują o tym jakie nasze pismo będzie, jaki będzie jego poziom naukowy. Pismo
naukowe nie może istnieć gdy nie ma czego drukować i gdy nie ma czytelników, którzy pismo czytają
i uzyskaną w wyniku tego wiedzę wykorzystują w swojej pracy. Dlatego bardzo liczę na Państwa pomoc
w zakresie publikowania swoich prac, czytania opublikowanych artykułów i ich cytowania w pracach
publikowanych w innych pismach.
Podobnie jak wiele innych czasopism ABiD nie ma nadmiaru prac do druku. Przy tym niektórzy
z Państwa mieli w ostatnim czasie złe doświadczenia związane z pracą redakcji. Chcemy to naprawić
i skrócimy czas publikowania przysyłanych prac do koniecznego minimum.
Nasze czasopismo ma 10 punktów w wykazie czasopism MNiSW. Moim i Prezesa COBRABiD
zamiarem jest co najmniej utrzymanie tej wartości punktowej w przyszłości. Mamy jednak nadzieję, że
uda się tę punktację poprawić. Ma temu służyć publikowanie wszystkich prac, zaczynając od pierwszego
numeru z 2019 r., w języku angielskim i umieszczenie czasopisma w większej liczbie baz niż dotychczas.
Dlatego proszę o przysyłanie prac w języku angielskim. Jeżeli ktoś, z ważnych względów przyśle pracę
w języku polskim, to zostanie ona przetłumaczona w redakcji na język angielski.
Niewielka liczba egzemplarzy, oprócz postaci elektronicznej open access, będzie drukowana
w formie papierowej. Autorzy będą otrzymywali drukowany egzemplarz. Na życzenie będziemy
udostępniali po kilka egzemplarzy w celu propagowania pisma, np. na konferencjach naukowych.
Wydawanie czasopisma wiąże się ze znacznymi kosztami. Dlatego COBRABiD zmuszony jest
utrzymać symboliczną opłatę w wysokości 200 zł za pracę przyjętą do druku.
Zapraszam wszystkich do współpracy i o postaranie się żeby nasze pismo mogło się dalej rozwijać.
Redakcja i nowa Rada Redakcyjna będą w tym pomagały, ale nie mają możliwości zastąpienia
Autorów i Czytelników. Dlatego czy pismo będzie istniało i jakie ono będzie zależy od Was Drodzy
Autorzy i Czytelnicy.
Redaktor naczelny

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 149-149
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 09:43:54
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy