Zastosowanie warstwy betonowej z dodatkiem amfibolitu do fotodegradacji benzo(α)pirenu

Application of concrete layer with addition of amphibolite for benzo(α)pyrene photodegradation

Beata Szczepanik

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Piotr M. Słomkiewicz

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska

Dariusz Wideł

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska

Paweł Rogala

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska

Nina Rędzia

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
Streszczenie

Zastosowano warstwę betonową zawierającą różne ilości pyłu amfibolitowego (2,13% zawartości TiO2)i katalizatora P25 (TiO2 w postaci anatazu: 80% oraz rutylu: 20%) do fotodegradacji benzo(α)pirenu. Próbki warstwy betonowej w formie krążków przygotowywano poprzez zmieszanie komercyjnej zaprawy betonowej z odpowiednimi domieszkami amfibolitu i P25 oraz wody. Na próbki warstw betonowych nanoszono roztwór acetonowy benzo(α)pirenu i poddawano je naświetlaniu (od 1 do 15 dni) lampą imitującą promieniowanie słoneczne w celu aktywacji fotokatalizatorów. Następnie przeprowadzano ekstrakcję ciało stałe – ciecz, a w ekstrakcie oznaczano stężenie benzo(α)pirenu metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Stwierdzono, że w przypadku wszystkich zastosowanych mieszanek zachodzi proces fotodegradacji benzo(α)pirenu i otrzymano porównywalne wyniki dla mieszanek z pyłem amfibolitowym i z katalizatorem P25.

(TiO2: 80% anatase + 20% rutile) were used for benzo[α]pyrene photodegradation. Samples, formed into disks, were prepared by mixing commercial concrete with appropriate amount of amphibolite, P25 and water. Acetone solution of benzo(α)pyrene was drifted on the surface of the concrete layer samples, then disk were irradiated for various time (1-15 days) using lamp imitating sunlight to activate the photocatalysts. Next solid-liquid extraction was carried out and the amount of benzo(α)pyrene in obtained extracts was determined by gas chromatography-mass spectrometry method. It was noticed that in case of all samples hotodegradation of benzo(α)pyrene was occurred and comparable results were obtained for samples with amphibolite dust and P25 catalyst.

Słowa kluczowe
benzo(α)piren; fotokataliza; amfibolit; warstwa betonowa; chromatografia gazowa; benzo(α)pyrene; photocatalysis; amphibolite; concrete layer; gas chromatography
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 180-184
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 09:34:53
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy