Urządzenie do ekstrakcji w igle przy zastosowaniu zaworu dziewięciodrożnego

Device for monolithic extraction needle by use nine port valve

Piotr M. Słomkiewicz

Zakład Fizyki Chemicznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Streszczenie

Opisano zawór dziewięciodrożny do monolitycznej igły ekstrakcyjnej z dwiema strzykawkami. Zawór umożliwia wykonywanie kilku operacji, np. przepłukiwanie rozpuszczalnikiem igły ekstrakcyjnej, usuwanie pozostałości rozpuszczalnika z igły ekstrakcyjnej przez jej przedmuchiwanie powietrzem i ekstrakcję próbki z fazy wodnej do fazy stałej w igle oraz dozowanie próbki do chromatografu.

In this paper there is described nine port valve for monolithic extraction needle with two syringes. The valve allows performing several operations, such as washing of the extraction needle with a solvent, the removal of residual solvent from the extraction needle through the purge air system, the extraction of the sample from the aqueous phase to the solid phase in the needle and injection the sample to gas chromatograph.

Słowa kluczowe
ekstrakcja; monolityczna igła ekstrakcyjna; zawór dziewięciodrożny; extraction; monolithic extraction needle; nine port valve
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 176-179
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-01-28 09:27:02
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy