Automatyzacja instrumentalnych analiz chemicznych

The automation of instrumental chemical analysis

Agata Wąchała

Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska

Zygfryd Witkiewicz

Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska
Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przegląd bieżących tendencji w automatyzacji procesów analitycznych. W pierwszej części pracy nacisk został położony na problematykę pobierania próbek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na automatyzację przygotowania próbek do końcowej analizy. Omówione i porównane zostały trzy podstawowe tryby przygotowania próbek: on-line, at-line i off-line. W drugiej części artykułu opisane zostały techniki łączone i ich zastosowanie w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji systemów obsługujących urządzenia analityczne. Porównano dwa najbardziej obiecujące rozwiązania: skryptowanie i wprowadzanie ujednoliconych standardów.

The subject of the article is a review of current trends in the automation of analytical processes. In the first part of the work the problem of sampling was carried out, with particular attention to the automation of sample preparation for analysis. Three basic methods of sample preparation were discussed and compared: on-line, at-line and off-line. The second part of the article describes combined techniques and their application in modern laboratories. Attention was paid to the need to integrate systems that support research devices. Scripting and introducing standards were compared as the most promising solutions.

Słowa kluczowe
automatyzacja; pobieranie próbek; przygotowanie próbek; urządzenia łączone; instrumentalne analizy chemiczne; automation; sampling; on-line; coupled instruments; instrumental chemical analyzes
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 168-175
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 09:22:12
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy