Usprawniona metoda ekstrakcji amigdaliny z nasion pestek moreli

Improved extraction method amygdalin from apricot seed kernels

Andrzej Günther

Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Barbara Bednarczyk-Cwynar

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Anita Turała

Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej, Wydział Technologii Inżynierii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
Streszczenie

Tradycyjna ekstrakcja w aparacie Soxhleta jest najczęstszą techniką używaną do izolowania związków naturalnych z materiałów biologicznych. Otrzymywanie amigdaliny również opiera się na ekstrakcji różnymi rozpuszczalnikami. W pracy przedstawiono wyniki badań usprawnionej ekstrakcji amigdaliny z zastosowaniem wody, 50% lub 96% alkoholu etylowego, a uzyskane wyniki porównano z ekstrakcją tradycyjną, w której stosuje się proste alkohole (w niniejszej pracy zastosowano bezwodny etanol).

The traditional extraction in the Soxhlet apparatus is the most common technique used for isolation of natural compounds from biological materials. The obtaining of amygdalin is also based on extraction with different solvents. The paper presents the results of an improved extraction of amygdalin with water, 98% and 50% ethanol and compared with traditional method, with methanol, isopropanol or anhydrous ethanol applied as a solvent for extraction.

Słowa kluczowe
amigdalina; izolowanie amigdaliny; ekstrakcja; nasiona pestek moreli; amygdalin; isolation of amygdalin; extraxtion; apricot seed kernels
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 164-167
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 08:49:11
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy