Stanowisko do spawania liniowego z dodatkowym chłodzeniem mikrostrumieniowym

Stand for linear welding with additional micro-jet cooling

Piotr Piotrowicz

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do spawania liniowego z zastosowaniem dodatkowego chłodzenia za pomocą mikrostrumieni (mikrojetów). Stanowisko spawalnicze posłużyło do badań in- nowacyjnej technologii spawania z wymuszonym chłodzeniem mikrostrumieniowym w celu poprawy własności mechanicznych i struktury połączeń spawanych stali trudnościeralnej Hardox 450. Otrzyma- ne wyniki badań wskazują na nowe możliwości zastosowania procesu chłodzenia mikrostrumieniowego w przypadku spawania stali o strukturze martenzytycznej, co pozwala na ograniczenie niepożądanych spadków twardość w strefie wpływu ciepła (SWC), a w efekcie końcowym wpływa to na poprawę wła- sności tribologicznych konstrukcji spawanych.

The paper presents the apparatus for linear welding with micro-jet cooling. Welding apparatus was used to research innovative welding technology with micro-jet cooling to improve the mechani- cal properties and structure of welded joints abrasion resistant steel Hardox 450. Research results indicate new possibilities of using the micro-jet cooling process in the case of welding steel with a martensitic structure, which allows reducing the undesirable dips hardness in the heat affected zone (HAZ), and as a result improves the tribological properties of welded structures.

Słowa kluczowe
spawanie; chłodzenie mikrojetowe; Hardox; odporność na ścieranie; welding; micro-jet cooling; Hardox; abrasion resistance
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 158-163
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-31 08:44:40
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy