Możliwości obiektywnej oceny okrywy włosowej zwierząt futerkowych

The possibilities objective estimate hair cover of animal fur

Ryszard Cholewa

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie możliwości i przydatności laboratoryjnej oceny cech okrywy włosowej zwierząt futerkowych, tzn. barwy i struktury, zarówno pojedynczych włosów, jak i całego owłosienia. Barwę oznaczano kolorymetrem "Momcolor", cechy struktury okrywy włosowej za pomocą pomiarów mikro — i makroskopowych, a aparatem SGM mierzono miąższość owłosienia. Zgodność ocen aparatowych z oceną organoleptyczną pozwoliła uznać pomiar kolorymetryczny za wiarygodnie charakteryzujący barwę, a pomiary instrumentalne pojedynczych włosów i obu warstw okrywy za mogące służyć jej obiektywnej ocenie. Natomiast pomiary aparatem SGM nie mogą jeszcze w pełni zastąpić oceny organoleptycznej, lecz jedynie ją uzupełnić.

The target of this article was the presentation possibilities and laboratory usefulness of estimate the features hair cover animal’s fur, it means colour and structure of single hair and all hirstue. The colour designed by colorimeter “Momcolor”, the features hair cover by micro- and macroscope measurements and, by apparatus SGM the volume of hairs was measured. The compatibility of apparatus and organoleptic estimates permited to admit colorimetric measu¬rement as reliable charakterized the colour and instrumental measurements of single hairs and both layers of cover as the measurments helping to it’s objective estimate. However the measurements by apparatus SGM can not yet to substitude the organoleptic estimate, it can only to complete this estimate.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 205-210
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy