Nowa, uniwersalna waga dla leśnictwa

The new universal scales for forestry

Marian Wlazełko

Katedra Gospodarstwa Łowieckiego, Akademia Rolnicza, Poznań, Poznań, Polska
Streszczenie

Artykuł dotyczy urządzenia do pomiaru masy i wyporności przedmiotów o trwałej postaci. Nazwano je uniwersalną wagą leśną gdyż konstruktor - autor artykułu zbudował ją dla potrzeb leśnictwa i łowiectwa - dziedzin odpowiedzialnych za monitoring środowiska i trwałość jego użytkowania. Elektroniczna waga tensometryczna w zamykanej obudowie na teleskopowych podporach oraz podwieszany, plastykowy zbiornik wypornościowy, to główne części składowe kompaktowego, przenośnego urządzenia. Umożliwia ono dokonywanie seryjnych pomiarów, zwłaszcza masy w granicach 1 g ÷ 12000 g wyporności przedmiotów do około 15000 ml; posiada również inne funkcje zależne od właściwości zainstalowanej wagi.

The article refers to devices for measurement of mass and the displacement of objects of the permanent form. It is named the forest universal scales since the constructor - author of the article-built it to meet the needs offorestry and hunting, domains that are responsible for monitoring the environment and the durability of its using. The electronic tensometric scales in a closed casing on telescope supports and plastic displacement reservoir are the main parts of this compact mobile device. It makes possible to perform serial measurements, especially of mass in a range between lg ÷ 12000g and displacement of the objects up to about 15000ml. There are also other functions of the device according to property of the installed scales.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 200-204
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy