Zastosowanie technik analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace) w analizie związków lotnych żywności

Application of headspace analysis techniques in the determination of volatile compounds in food

Henryk Jeleń

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Koncentratów Spożywczych, Poznań, Polska

Erwin Wąsowicz

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Koncentratów Spożywczych, Poznań, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd technik wyodrębniania substancji lotnych z żywności, opartych na analizie fazy nadpowierzchniowej. Opisano przykłady zastosowań techniki statycznej fazy nadpowierzchniowej, dynamicznej fazy nadpowierzchniowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w analizie wybranych związków lotnych piwa, metabolitów mikroflory oraz produktów oksydacji kwasów tłuszczowych. Nacisk położono głównie na prezentację zastosowań najnowszej z omawianych technik - SPME w analizie lotnych związków żywności.

Techniques used for isolation of volatile compounds from foods, based on headspace analysis have been presented. The main groups of techniques - static headspace, dynamic headspace and solid phase microextraction (SPME) have been discussed. Application in the field of beer volatile compounds analysis, fungal metabolites isolation, and fatty acids oxidation products determination have been presented.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2000) 5: 190-199
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-02 11:00:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy