Analiza efektywności procesu suszenia kukurydzy w urządzeniu o działaniu okresowym

Analysis of the effectiveness of the corn drying process in a periodic device

Cezary Rechnio

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Adam Ruciński

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono unikalną analizę pomiarową procesu suszenia ziarna kukurydzy w małym mo- bilnym urządzeniu opalanym paliwem odnawialnym. Dokonano próby porównania podejścia teoretycz- nego i praktycznego do suszenia ziarna. W pracy wykazano, że za pomocą danego urządzenia uzyskuje się potrzebną do trwałego przechowywania wilgotność ziarna, tzn. 12-14%. Stwierdzono, że sprawność cieplna procesu jest niewielka i wynosi średnio η = 0,3. Przeprowadzona analiza eksperymentalna po- zwoli na walidację teoretycznych modeli suszenia dla ziaren kukurydzy oraz na określenie sposobów poprawy sprawności procesu suszenia, co zostanie przedstawione w odrębnej publikacji.

The paper presents a unique measuring analysis of the corn grains drying process in a small mobile device equipped with renewable fuel furnace. The comparison between the theoretical and practical approach to grain drying was done. It was shown that with the given device, the grain moisture of 12- 14% was obtained. Such humidity is needed for permanent storage. On the basis of measurements and calculations it was proven that the thermal efficiency of the process is low and equals to η = 0.3. Experimental analysis will allow both validation of theoretical drying models for corn grains and deter- mination of ways to improve the efficiency of the drying process. These will be presented in a separate paper.

Słowa kluczowe
suszenie kukurydzy; eksperymentalna krzywa suszenia; sprawność energetyczna instalacji; suszarnia mobilna
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 138-145
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-09-28 09:09:50
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy