Examination of refractive indices andpropagation losses in PSLC mixtures with various monomer concentration

Badanie współczynników załamania i strat propagacyjnych w stabilizowanych polimerowo ciekłych kryształach (ang. PSLCs) o różnej koncentracji monomeru

Angela Pachacz

Research and Development Centre of Research and Didactic Equipment Cobrabid Sp.z o.o., Warsaw, Poland

Katarzyna Rutkowska

Faculty of Physics, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
Streszczenie

In this research study on liquid crystalline materials mixed with other compounds, specifically with monomers, is presented. Research covers measurements of the refractive indices and the attenuation constant of the polymer stabilized liquid crystals (PSLCs). The latter are specific type of mixture, conta- ining liquid crystal together with less than 10% weight concentration of the monomer and UV-sensitive activator. In this sense, the variety of available liquid crystals and monomers, gives a huge number of different mixtures that can be potentially obtained [1]. Each combination of particular compounds and their weight ratios, results in different physical properties of the mixture, so knowledge about, how each of these factors influences the final product, is fundamental. PSLCs, thanks to their tunable properties, provide wide range of potential applications in integrated optics as e.g. varifocal lenses, sensors, waveguiding layers, etc., but first their optical parameters have to be examined in detail [2, 3].

W niniejszym artykule przedstawiono badania nad ciekłymi kryształami połączonymi z innymi mate- riałami, w szczególności z monomerami. Badania obejmują pomiary współczynników załamania oraz współczynnika tłumienia w ciekłych kryształach stabilizowanych polimerem (ang. PSLC). PSLC to rodzaj mieszaniny, w której skład, oprócz ciekłego kryształu, wchodzi mniej niż 10% wagowego stężenia mo- nomeru oraz śladowe ilości aktywatora optycznego. Biorąc pod uwagę różnorodność związków cie- kłokrystalicznych i monomerów, można uzyskać ogromną liczbę mieszanin o różnych właściwościach fizycznych [1]. Znajomość tychże właściwości jest kluczowa w kontekście praktycznego zastosowania mieszanin PSLC. Mieszaniny tego typu, dzięki możliwości uzyskania związku o konkretnych właściwo- ściach fizycznych i chemicznych, można zastosować w optyce zintegrowanej, np. do zmiennoognisko- wych soczewek, czujników, jako warstwy falowodowe itp., jednak zanim to nastąpi, należy szczegółowo zbadać i wyznaczyć ich parametry optyczne [2, 3].

Słowa kluczowe
optoelectronics; integrated optics; liquid crystals; Polymer Stabilized Liquid Crystals; optoelektronika; optyka zintegrowana; ciekłe kryształy
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 128-137
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-09-28 09:00:54
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy