Projekty aktywnych filtrów analogowych

Projects of analog active filters

Filip Kagankiewicz

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

Punktem wyjścia do artykułu był fakt, że nie w każdej aplikacji jest możliwe wykorzystanie filtrów cy- frowych, w związku z czym podjęto się wykonania projektów aktywnych filtrów analogowych. W pracy opisano metody projektowania aktywnych filtrów analogowych. Przedstawiono trzy główne metody projektowania takie jak Sallen-Key, Multiple Feedback oraz Linkwitz-Riley. W drugiej części pracy zostały przedstawione dwa projekty filtrów: dolnoprzepustowego oraz górnoprzepustowego, o częstotliwości granicznej 1 kHz, które miały za zadanie charakteryzować się wysokim tłumieniem w paśmie zaporowym.

The starting point for the article was the fact that it is not possible to use digital filters in every ap- plication, therefore active analogue filter designs have been made. The paper describes methods of designing active analog filters, three main design methods are presented, such as Sallen-Key, Multiple Feedback and Linkwitz-Riley. The second part of the work presents two designs of lowpass and high- pass filters, which have 1 kHz limit frequency. The objective was that filters should have a high attenuation in the stop band.

Słowa kluczowe
filtry; analogowe; aktywne; dolnoprzepustowe; górnoprzepustowe; filters; analog; active; lowpass filter; highpass filter
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 122-127
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-09-28 08:56:05
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy