Propozycja metody badań charakterystyki tłoczkowych wtryskiwaczy fazy lotnej LPG

Proposed method for testing the piston characteristics of LPG vapor phase injectors

Andrzej Borawski

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy Maszyn i Techniki Cieplnej, Białystok, Polska
Streszczenie

Od charakterystyki pracy wtryskiwaczy LPG (liquefied petroleum gas – płynny gaz ropopochodny) zależy jakość procesu zasilania silnika. W niniejszej pracy zaproponowano prostą i tanią metodykę badań pro- cesu otwierania i zamykania wtryskiwaczy. Polega ona na analizie pojedynczych klatek filmu, na którym zarejestrowano pośredni ruch tłoczka. Odpowiednio szybka kamera pozwala na zebranie wystarczającej liczby punktów pomiarowych do sporządzenia wykresu ruchu tłoczka w czasie. Opracowana metodyka pozwala m.in. na szybką diagnostykę wtryskiwacza, przez co jest szybsza, a co za tym idzie tańsza niż inne powszechnie stosowane metody badań wtryskiwaczy.

The quality of the engine’s power supply depends on the performance of the LPG injectors. In this paper, a simple and cheap methodology for testing the process of opening and closing injectors has been proposed. It involves the analysis of individual frames of the film on which the intermediate spire movement was recorded. Properly fast camera allows to collect enough points to measure the move- ment of the spire over time. The developed methodology allows, among others for quick diagnostics of the injector, therefore it is also cheaper than other popular research methods.

Słowa kluczowe
silniki spalinowe; układy zasilania; paliwa alternatywne; wtryskiwacze LPG; combustion engines; fuel supply; alternative fuels; LPG injectors
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 117-121
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-09-28 08:52:03
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy