Pewne aspekty badania pokryć antykorozyjnych elementów maszyn na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SaMASZ Białystok

Certain aspects of the testing of corrosion protection coatings for machine elements, for example by the SaMASZ Białystok production company

Karolina Sosna

Katedra Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok, Polska

Angelika Mikutowicz

Katedra Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok, Polska

Krzysztof Krystosiak

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok, Polska

Jerzy Jaroszewicz

Studenckie Koło Naukowe Wynalazczości i Racjonalizacji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Zarządzania Produkcją, Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy zaprezentowano wybrane aspekty badań pokryć antykorozyjnych elementów maszyn na przy- kładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SaMASZ Białystok. Omówiono główne metody nanoszenia po- włok lakierniczych, którymi są malowanie proszkowe oraz kataforeza. W pracy zebrano informacje na temat metod badania ubytków korozyjnych oraz procesów technologicznych kataforezy i malowania proszkowego. Przedstawiono wyniki pomiarów grubości powłok lakierniczych naniesionych metodą malowania proszkowego na badane próbki elementów maszyn, które wykazały znaczne różnice ich gru- bości, od ok. 100 µm aż do prawie 160 µm. Przeprowadzono symulację skrócenia czasu utrwalania farby o 10 minut dla jednej suszarki eksploatowanej w trybie pracy dwuzmianowej, z której wynika, że pomi- mo skrócenia czasu pracy suszarki z 30 do 20 minut zachowane zostają założone parametry jakościo- we powłok. Wykazano, że kataforeza jest skuteczniejsza pod względem antykorozyjnym niż malowanie proszkowe i może być stosowana do pokrywania powłokami lakierniczymi powierzchni niewidocznych (wewnętrznych).

In this paper, certain aspects of the test of anticorrosion coating of machine elements were presented on the example of SaMASZ Białystok production company. The main methods of painting are powder coating and cataphoresis. In this paper we will find information on the methods of corrosion loss test- ing as well as on the technological processes of cataphoresis and powder coating. The results of paint coating thickness measurements in the tested samples and machine components are presented, which showed significant differences ranging from approx. 100 μm up to almost 160 μm. The simulation of shortening the time of paint fixation by 10 minutes was performed, for one dryer operating in two-shift mode, from which it follows that by shortening the dryer’s working time from 30 to 20 minutes saved time maintaining the assumed quality parameters of the coating. It has been shown that cataphoresis is more effective against corrosion than painting powder and can be used to coat non-visible surfaces with paint coatings (internal).

Słowa kluczowe
malowanie proszkowe; kataforeza; ubytki korozyjne; procesy technologiczne; powder coating; cataphoresis; corrosion defects; technological technologies
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 102-110
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-09-28 08:37:04
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy