Analiza fizyczna zmian zawartości metali ciężkich w glebie pod wpływem czynników antropopresji w kontekście zmian uziarnienia gleby

Physical analysis of the intensity of heavy metals change in soil under anthropogenic factors in a context of the grain population change

Michał Piwnik

Uniwersytet Białostocki, Instytut Informatyki, Katedra Informatyki Materiałowej, Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Hajnówka, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono pewien fizyczny aspekt złożonego procesu obronnego gleby polegający na neutralizowaniu nadmiernej zawartości atomów metali ciężkich w jej górnych warstwach. Proponowana metodyka analizy pilotowych pomiarów zmian zawartości Mn, Cu oraz Zn w glebie na terenie Nasycalni Podkładów Kolejowych w Czeremsze (Podlaskie) pozwoliła na ocenę i porównanie prędkości rocznego ruchu ziaren i prędkości rocznego ruchu atomów metali ciężkich z górnych warstw w głąb gleby. Okazało się, że prędkości zmian zawartości atomów metali ciężkich i prędkości zmian uziarnienia gleby dla ziaren o najmniejszych rozmiarach są porównywalne w przypadku każdego z badanych pierwiastków. Fakt ten wskazuje na ruch pionowy atomów metali ciężkich z górnej warstwy gleby w jej głąb i stanowi ilustrację jednej z ważniejszych cech fizycznych systemu obronnego gleby.

Presented paper is on physical soil ability to neutralize a high concentration of atoms of heavy metals at the top layer of soil within the industrial pressure region in the vicinity of the Primeval Forest in Białowieża (at the plant of creosote saturation in Czeremcha). Analysis of the pilot investigation by the proposed method shows that the rate of the intensity of the atoms of heavy metals is almost the same as the rate of the smallest grains population of the soil under industrial pressure. The overlap between those two rates indicates a vertical motion of the atoms of heavy metals from the top layer into the dipper layers of soil and therefore illustrates one of the most important properties of the physical ability of the soil to neutralize a high concentration of heavy metals at the top layer of soil under anthropogenic factors

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 59-67
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 18:11:26
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy