Wpływ kadmu i ołowiu na plonowanie wybranych gatunków traw

Effect of cadmium and lead on the yielding of selected spacies of grasses

Maciej Bosicki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenie Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska

Paweł Wolf

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Nawożenie Roślin Ogrodniczych, Poznań, Polska
Streszczenie

W sztucznie zanieczyszczone kadmem i ołowiem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewę czerwoną Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewę trzcinową Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘Asterix’ oraz wiechlinę łąkową Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki kadmu i ołowiu zastosowane w doświadczeniu odzwierciedlają różny stopień zanieczyszczenia: 1 mg dm-3 Cd i 100 mg dm-3 Pb - zawartość podwyższo¬ną, 5 mg -3 Cd i 500 mg dm-3 Pb - słabe zanieczyszczenie, 10 mg dm-3 Cd i 1000 mg dm-3 Pb - średnie zanieczyszczenie. Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie wpływu wzrastających dawek kadmu i ołowiu na plonowanie badanych roślin. Dawka kadmu w ilości 10 mg dm-3 Cd i ołowiu w ilości 1000 mg dm-3Pb miała wpływ na zmniejszenie plonu kostrzewy trzcinowej Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘Asterix’ oraz wiechliny łąkowej Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Wzrastające dawki kadmu i ołowiu nie wpływały na plonowanie kostrzewy czerwonej Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’.

Three species of grass: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by cadmium and lead. Doses of cadmium and lead applied in the experiment represent different degrees of contamination. The dose of 1 mg dm-3 Cd and 100 mg dm-3 Pb - indicates raised content; 5 mg dm-3 Cd and 500 mg dm-3 Pb - smali contami¬nation; 10 mg dm-3 Cd and 1000 mg dm-3 Pb - medium contamination. The objective of the presented studies was the influence of increasing doses of cadmium and lead on the yielding of studied plants. The dose of cadmium in amount 10 mg dm-3 Cd and the dose of lead in amount of 1000 mg dm-3 Pb has big influence on decrease the yield of Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’. Increasing doses of cadmium and lead had no effect on yield of Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 43-51
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 17:27:53
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy