Modułowa aparatura do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej

A modular equipment for laboratory exercises in physical chemistry

Piotr M. Słomkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Chemii , Kielce, Polska

Zygfryd Witkiewicz

COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska
Streszczenie

Opisano modułową aparaturę do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej metodą problemową. Wykazano wyższość prowadzenia ćwiczeń tą metodą w stosunku do ćwiczeń prowadzonych metodą podającą. Zaproponowano zestawy aparaturowe odpowiednie do wykonywania ćwiczeń należących do różnych grup tematycznych.

A modular equipment for laboratory exercises in physical chemistry using the problematic method is described. The superiority of performing the exercises by this method in comparison with explanatory method is demonstrated. The sets of equipment which are proper for performing the exercises belonging to different thematic groups are proposed.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 37-42
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 17:17:44
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy