Fotodegradacja bupirymatu w odpadowych emulsjach wodnych środka ochrony roślin NIMROD 250 EC

Photodegradation of bupirumate in waste water emultions of plant protection means NIMROD 250 EC

Danuta Król

Politechnika Śląska Gliwice, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Gliwice, Polska
Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań fotodegradacji bupirymatu - substancji biologicznie czynnej stosowanej jako środek grzybobójczy w pestycydzie NIMROD 250 EC, w postaci wodnych emulsji. Badania prowadzono stosując lampy rtęciowe jako źródło promieniowania UV. Czas i przebieg procesu rozkładu pestycydu zależał od stężenia bupirymatu w emulsji. Ponad 96% fotodegradacja bupirymatu zachodziła w roztworach o stężeniu 0,1 i 0,15% po czasie około 2 godz., a w roztworach 0,2 i 2,0% po ok. 3 godzinach.

We presented results of tests done on photodegradation of bupirymate a biologically active substance used as a fungicide in a pesticide NIMROD 250 EC in a form of water emulsions. The tests were done with the use of mercury lamps as the source of UV radiation. The time and the process of pesticide decay depended on fungicyde concentration in the emulsion. The photodegradation of bupirymate higher than 96% occurred in 0.1 and 0.15% Solutions after about 2 hours, and in 0.2 and 2.0% after about 3 hours.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 28-36
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-26 17:00:14
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy