Zasobometryczna metoda oceny wielokrokowej lokomocji dwunożnej człowieka

Motion resources assessment method for research into multistep of human gait

Krzysztof Jaworek

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny , Białystok, Polska

Jan Piwnik

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny , Białystok, Polska

Aleksy Patejuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny , Białystok, Polska

Marcin Głębocki

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny , Białystok, Polska
Streszczenie

W pracy podano dwa nowe pojęcia, dotychczas niestosowane w biomechanice chodu człowieka a mianowicie: wskaźnik ruchu i wskaźnik zasobu ruchu - w wielokrokowej lokomocji dwunożnej człowieka. Podano przykłady badań chodu wielokrokowego człowieka za pomocą tych dwóch nowych pojęć biomechanicznych. Opisano przyrząd o nazwie zasobometer, który umożliwia badanie wielokrokowego chodu człowieka za pomocą wskaźnika zasobu ruchu. Zasobometer jest przyrządem nowej generacji, który w znaczący sposób redukuje koszty badań lokomocji wielokrokowej człowieka i umożliwia prowadzenie badań chodu w warunkach naturalnych (np. na wolnym powietrzu).

In this paper two a new notions which have never been applied in biomechanics of human gait as such: motion indicator (the MI), motion resources coefficient (the MRC), during multistep human gait are described. A few examples of research into multistep, by using two a new notions, of human gait are presented. A new motion resources apparatus (the MRA) for research into multistep human gait - in natural condition - has been presented and described. The MRA is an apparatus of a new generation which allows to reduce significantly coast of research into multistep human gait - in natural condition.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 22-34
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-25 17:01:10
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy