Opis empiryczny wpływu czasu ekspozycji w warunkach zużycia ściernego na strukturę geometryczną powierzchni materiału kompozytowego typu FeAl-Al2O3

 Empirical characteristic of the influence of abrasive wear time on surface texture of composite materials type FeAl-Al2O3

Aleksy Patejuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Małgorzata Poniatowska

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska

Michał Czech

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czasu trwania procesu zużycia ściernego materiału kompozytowego typu FeAl-Al2O3na strukturę geometryczną powierzchni tworzących pary tribologiczne. Przeprowadzone badania udowodniły, że korzystając z analizy struktury geometrycznej powierzchni, np. z wykorzystaniem skomputeryzowanego stanowiska badawczego w skład którego wchodzi, m.in.: przyrząd HOMMEL TESTER Tl000 oraz komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem Turbo Chropowatość dla Windows, można bardzo precyzyjnie badać strukturę geometryczną materiału kompozytowego na osnowie faz międzymetalicznych zbrojonych cząstkami o zadanym udziale. Zamieszczone w artykule wykresy pokazują, że wartość „plateau” stanu struktury geometrycznej konstytuuje się po około 8 godzinach ekspozycji niezależnie od udziału składników fazowych w materiale kompozytowym. Natomiast poziom odcinka „plateau” jest zdeterminowany w pierwszym rzędzie udziałem składników fazowych, tworzących materiał kompozytowy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyprowadzenie końcowych zależności empirycznych, charakteryzujących właściwości struktury geometrycznej w funkcji czasu ekspozycji dla materiałów kompozytowych na osnowie FeAl zbrojonych cząstkami w ilości 10 i 20% (obj.)

The researches into results of the influence of abrasive wear time on composite material type FeAl-Al2O3 mating surfaces texture has been shown in this paper. The researches proved full usefulness of the Computer measuring system with HOMMEL TESTER Tl 000 unit and Turbo Rougness for Windows program to precision analysis of surface texture of composite materials strengthen by intermetalics reinforced with AI2O3 particles. Included diagrams show that the value of “plateau” State of the surface texture constitutes after about 8 hours of an exposition independently on the intermetalic phase compounds volume fraction in com¬posite material. On the other hand the level of the “plateau” segment is determined mainly by the phase compounds volume fraction in this composite material. The researches into results allow to derive an empirical formula characterizing geometrical texture properties versus an exposition time for composite materials strengthen by FeAl reinforced with particles 10 i 20% (by volume).

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2008) 13: 6-16
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-04-25 16:22:56
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy