Heat exchange model in adsorbers of sorption refrigeration units

Model wymiany ciepła w adsorberach sorpcyjnych urządzeń chłodniczych

Andrzej Grzebielec

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

One of the specific components of the construction of refrigeration equipment are adsorbers whose main task is to replace the compressors located in typical refrigeration plants. In contrast to adsorbers used in other industries for the purification of gases or liquids, in the case of refrigeration applications, also the process of heat exchange is very important in addition to the sorption/desorption process. This paper proposes a heat exchange model in the adsorbers used in refrigeration equipment. The model has been verified experimentally. As a result of experimental research, the average discrepancy of re- sults at the level of 7.4 K was obtained.

Jednym ze specyficznych elementów budowy urządzeń chłodniczych są adsorbery, których głównym zadaniem jest zastąpienie sprężarek znajdujących się w typowych instalacjach chłodniczych. W przeci- wieństwie do adsorberów stosowanych w innych gałęziach przemysłu do oczyszczania gazów lub cie- czy, w przypadku zastosowań chłodniczych oprócz procesu sorpcji/desorpcji bardzo istotny jest proces wymiany ciepła. W niniejszej pracy zaproponowano model wymiany ciepła w adsorberach urządzeń chłodniczych oraz zweryfikowano go eksperymentalnie. W wyniku badań eksperymentalnych udało się uzyskać średnią rozbieżność wyników na poziomie 7,4 K.

Słowa kluczowe
energy; refrigeration; adsorption refrigeration unit; energetyka; chłodnictwo; adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 91-98
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-07-17 09:42:52
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy