Test niezawodności zastosowania metody PPP w pozycjonowaniu statku powietrznego w nawigacji lotniczej

The reliability test of application the PPP method in aircraft positioning in air navigation

Kamil Krasuski

Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono rezultaty pozycjonowania statku powietrznego Cessna 172 na podstawie rozwiązania metody PPP (ang. Precise Point Positioning) w nawigacji lotniczej. Pozycja statku powietrznego została odtworzona w programie RTKLIB w bibliotece RTKPOST w module PPP- Kinematic. W artykule dokonano porównania współrzędnych geocentrycznych statku powietrznego pomiędzy rozwiązaniami RTKLIB, GAPS, CSRS-PPP oraz IBGE-PPP. Ponadto w artykule przedstawiono miary niezawodności zastosowania metody PPP w nawigacji lotniczej. Średnia wartość różnicy współrzędnych geocentrycznych (x, y, z) statku powietrznego nie przekracza poziomu -1,15 m wzdłuż wszystkich osi. Rozrzut uzyskanych wyników różnicy współrzędnych (x, y, z) dla samolotu Cessna 172 na podstawie rozwiązania z programów RTKLIB, GAPS, IBGE-PPP oraz CSRS-PPP wynosi od -5,15 m do +3,17 m. Ponadto błąd RMS (ang. Root Mean Square) wynosi od 0,18 m do 1,15 m.

Paper presents the results of Cessna 172 aircraft positioning based on solution of PPP (Precise Point Positioning) method in air navigation. The aircraft position was recovery using the PPP-Kinematic module in RTKPOST library in RTKLIB software package. In article, the geocentric coordinates of aircraft from RTKLIB solution were compared with products of GAPS, CSRS-PPP and IBGE-PPP programs. In addition, the measures of reliability of application the PPP method in air navigation were presented in paper. The mean value of difference of aircraft coordinates (x, y, z) was not exceeded the limit of -1,15 m along all axis. The dispersion of obtained results of difference of aircraft coordinates based on solution from RTKLIB, GAPS, CSRS-PPP and IBGE-PPP programs is between -5,15 m and +3,17 m. Moreover, the RMS (Root Mean Square) bias is between 0,18 m and 1,15 m.

Słowa kluczowe
GPS; metoda PPP; nawigacja lotnicza; RMS; niezawodność; GPS; PPP method; air navigation; RMS; reliability
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 69-76
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-07-16 15:33:16
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy