Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji uzbrojenia na przykładzie trenażera MMDP – morskiej miny dennej pomiarowej

Improving the safety of weapon operation based on the example of the MMDP training simulator – a marine measuring bottom mine

Artur Cywiński

Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska
Streszczenie

W artykule poruszono problem szkolenia operatorów urządzeń i systemów o złożonym trybie obsługiwania i dużym stopniu złożoności. Przedstawiono charakterystykę, możliwości i ogólny sposób działania morskiej miny dennej pomiarowej MMDP. Mając na uwadze doświadczenie z prowadzonych dotychczas kursów, w dalszej części artykułu zaprezentowano przystosowany do potrzeb operatorów nowy trenażer MMDP. Rozwiązania zastosowane w trenażerze pozwalają efektywniej i szybciej zapoznać operatorów z bezpieczną i pełną obsługą MMDP.

The article tackles the issue of the training for operators of devices and systems with a complex operation mode and a high degree of complexity. It presents the characteristics, capabilities and general mode of operation of the marine measuring bottom mine MMDP. Taking into consideration the experience from previous courses, the next part of the article will describes a new MMDP simulator adapted to the operators’ needs. The solutions applied in the simulator enable operators to familiarize themselves effectively and efficiently with safe exploitation of MMDP simulators.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo; trenażer; szkolenie; czujniki; mina; safety; simulator; training; sensors; mine
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 36-43
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-30 14:10:13
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy