Przepisy prawa z zakresu budownictwa związane z obiektami służącymi celom bezpieczeństwa i obronności państwa

Rules of building rights applicable to objects used
for security and defense objectives

Adam Baryłka

Centre of Construction Expertise, Warszawa, Polska
Streszczenie

W artykule omówiono przepisy prawa budowlanego dotyczące budynków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony państwa, znajdujących się na zamkniętych terenach i innych obszarach. Celem przedstawienia przepisów prawnych jest ułatwienie inwestycji i eksploatacji tego typu obiektów. Warto także zwrócić uwagę na ograniczony dostęp do informacji na temat wspomnianej infrastruktury.

The article elaborates on the provisions of the construction law, concerning the buildings necessary to ensure security and state defence, located on enclosed premises and other areas. The aim of the presented legal provisions is to facilitate investment and exploitation, as well as to limit the access to information on the mentioned infrastructure.

Słowa kluczowe
przepisy prawa; obronność; bezpieczeństwo; obiekty budowlane; legal regulations; defense; security; building objects
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2018) 23: 13-20
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-30 13:47:06
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy