Zmiany parametrów pracy urządzenia chłodniczego w wyniku zamiany czynnika R410A na propylen

Changes in the refrigeration plant operation parameters as a result of the conversion of R410A to propylene

Andrzej Grzebielec

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska
Streszczenie

W wyniku działań legislacyjnych od roku 2020 nie będzie możliwości stosowania czynnika roboczego R410A w nowych urządzeniach i instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Obecnie jest on jednym z najpopularniejszych czynników chłodniczych wykorzystywanych w systemach klimatyzacji stacjonar- nej. Z tego powodu poszukiwane są zamienniki, które będą spełniać wymogi rozporządzenia f-gazowego oraz mogłyby bez przebudowy instalacji zastąpić czynnik R410A. Jednym z takich zamienników jest pro- pylen, który z powodzeniem może zastąpić czynnik R410A, polepszając nawet efektywność urządzenia. Wadą propylenu jest jego palność. Artykuł odpowiada na pytanie, jak zmienia się praca układu po za- mianie na propylen oraz jakie stanowi zagrożenie i w jakich wypadkach taka zamiana jest dopuszczalna.

As a result of legislative activities from 2020, it will not be possible to apply the refrigerant R410A in new refrigeration and air conditioning equipment and systems. At present, it is one of the most popular refrigerants used in stationary air conditioning systems. For this reason, replacements are sought that will be able to meet the requirements of the f-gas regulation and will be able to replace R410A without replacing the installation. One such substitute is propylene, which can successful- ly replace R410A, improving even the efficiency of the device. The disadvantage of propylene is its flammability. The article answers the question how the work of the system changes after conver- sion into propylene and what constitutes a threat and in which cases such conversion is allowed.

Słowa kluczowe
efektywność energetyczna; bezpieczeństwo; R410A; propylen; energy efficiency; safety; R410A; propylene
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 285-290
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-30 14:32:59
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy