Aspekty prawne i techniczne stosowania czynnika CO2 w instalacjach chłodniczych

Legal and technical aspects of the use of CO2 as refrigerant

Adam Szelągowski

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

Czynniki chłodnicze stosowane w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła ze względu na negatywny wpływ na środowisko naturalne od kilku dekad podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. Zgodnie z traktatami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony klimatu w pierw- szej kolejności zakazano stosowania czynników z grupy HCFC, które bezpośrednio wpływały na degrada- cję warstwy ozonowej. W ich miejsce na szeroką skalę zaczęto stosować czynniki z grupy HFC, które nie mają negatywnego wpływu na warstwę ozonową Ziemi, jednak należą do tzw. f-gazów, czyli substan- cji zawierających fluor i mających istotny wpływ na występowanie efektu cieplarnianego. Alternatywą dla tych substancji są czynniki naturalne na bazie węglowodorów (HC) oraz czynniki nieorganiczne, do których należą amoniak, woda i dwutlenek węgla. Wpływ tych czynników na efekt cieplarniany jest niewielki, natomiast stosowanie tych substancji niesie ze sobą pewne trudności techniczne. Publikacja ma za zadanie przedstawić aspekty prawne i techniczne stosowania dwutlenku węgla w instalacjach chłodniczych.

The refrigerants used in refrigeration, air-conditioning and heat pumps have been subject to legal regu- lations for several decades. According to the international treaties on climate protection, the use of HCFCs, which directly affected the degradation of the ozone layer, was banned in the first phase. They were replace by HFCs which been used on a large scale. HFCs do not have a negative impact on the Earth’s ozone layer, but they belong to the so-called f-gases, substances that are fluorine com- pounds, and having a significant effect on the greenhouse effect. Alternatives to these substances are hydrocarbon-based natural agents (HC) and inorganic agents which include ammonia, water and car- bon dioxide. Their impact on the greenhouse effect of these substances is small, but the use of these substances has some technical difficulties. The publication aims at presenting the legal and technical aspects of the use of carbon dioxide in refrigeration installations.

Słowa kluczowe
czynniki chłodnicze; potencjał tworzenia efektu cieplarnianego; chłodnictwo; klimatyzacja; bezpieczeństwo instalacji chłodniczych; refrigerants; greenhouse effect; refrigeration; air conditioning; safety of refrigeration system
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 269-276
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-30 14:23:56
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy