Uproszczona analiza działania wentylacji grawitacyjnej w sezonie ogrzewczym na przykładzie danych meteorologicznych Warszawy

Simplified analysis of the operation of gravity ventilation in the heating season on the example of meteorological data for Warsaw

Hanna Jędrzejuk

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

W artykule sprawdzono wpływ zmienności temperatury powietrza zewnętrznego i wielkości kanałów wentylacyjnych na zmienność intensywności wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawita- cyjną w sezonie ogrzewczym. Wyznaczono również średnią wartość strumienia powietrza w tym okre- sie. Przedstawiono metodę wymiarowania kominów wentylacyjnych, która jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [13] (według normy PN-B-03430:1983/Az3:2000 [5]). Następnie przeprowadzono obliczenia, w których dodatkowo uwzględniono wilgotność względną powietrza we- wnętrznego i zewnętrznego.

This article examines the influence of outdoor air temperature variations and the size of ventilation ducts on the variation of air exchange intensity in buildings with gravitational ventilation during the heating season. The mean value of the air flow was also determined during this period. The method of dimensioning ventilation chimneys, which complies with the requirements of the Regulation of the Minister of Infrastructure (according to PN-B-03430:1983/Az3:2000). Subsequent calculations were made in which the relative humidity of the internal and external air was also taken into account.

Słowa kluczowe
energetyka; wentylacja; wentylacja grawitacyjna; energy; ventilation; gravity ventilation
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 260-268
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-30 11:08:46
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy