Analiza niezawodności systemu grawitacyjnego chłodzenia reaktora typu ESBWR

Reliability Analysis Of ESBWR Gravity Driven Cooling System

Aleksej Kaszko

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska

Grzegorz Niewiński

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska

Michał Stępień

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska
Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodologii analizy PSA, która jest wymagana przez Prawo Atomowe dla nowo powstających obiektów jądrowych, oraz zaprezentowanie metody drzew błędów, za pomocą, których zostało określone prawdopodobieństwo niedostępności systemu grawitacyjnego chłodzenia reaktora (GDCS) elektrowni typu ESBWR zaprojektowanej przez GE Hitachi. Praca ta obej- muje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz osza- cowanie niepewności za pomocą metody Monte Carlo. Wykazano, że w prawdopodobieństwie awarii pojedynczej linii GDCS (PLINE-A) największy wkład wnosiły zdarzenia podstawowe związane z zaworami serwisowymi.

The purpose of this work is to present a methodology of PSA analysis that is required by the Polish Atomic Law for newly emerging nuclear facilities, and to show a fault tree method by which the proba- bility of unavailability was calculated for a gravity driven cooling system (GDCS) of ESBWR type nuclear power plant designed by GE Hitachi. This work includes creating a fault tree and performing quantita- tive analysis in SAPHIRE program and estimating uncertainty using the Monte Carlo method. It has been shown, that in the probability of the single line fault scenario of the GDCS System, main component is the basic risk related with the services valves.

Słowa kluczowe
system grawitacyjnego chłodzenia reaktora; probabilistyczne analizy bezpieczeństwa; analiza drzewa uszkodzeń; SAPHIRE; symulacje Monte Carlo; Gravity Driven Cooling System (GDCS); Probabilistic Safety Assessment (PSA); Fault Tree Analysis (FTA); Monte Carlo Simulation
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 191-198
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-29 11:21:34
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy