Wpływ stężenia i formy boru na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej

Effect of boron concentration and forms on the chemical composition of root zone of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) growing in rockwool

Bartosz Markiewicz

Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu fertygacji borem na zmiany koncentracji składników w strefie korzeniowej, pod kątem zastosowania kwasu borowego w porównaniu z najczęściej używanym boraksem przy czterech poziomach boru w pożywce (0,0; 0,4; 0,8; 1,6 mg • dm-3) w intensywnej uprawie pomidora (odm. Alboney F1 i Emotion F1) w wełnie mineralnej. Stwierdzono istotny wzrost zawartości wszystkich analizowanych makroskładników (z wyjątkiem N-NH4 i P) w pożywkach środowiska korzenio- wego, w porównaniu z pożywką aplikowaną roślinom. Zastosowanie kwasu borowego jako źródła boru nie miało wpływu na pH pożywek pobieranych z kroplowników, jednak zwiększało koncentrację Mn w matach. Zmiany zawartości Cu w pożywkach były statystycznie nieistotne.

The aim of the study was to evaluate the effect of nutrient solution of boron concentration changes of components in the root zone, in terms of boric acid compared with the most commonly used borax at four levels of boron in the medium (0.0, 0.4, 0.8, 1.6 mg • dm-3) in the intensive cultivation of tomato (Alboney F1 and Emotion F1) in rockwool. There was a significant increase in the content of all analyzed macronutrients (except N-NH4 and P) in root zone, in comparison with the medium applied to the plants. The use of boric acid as the boron source does not affect the pH of media taken from the drip- pers, but increased concentration of Mn in the mats. Changes in Cu content in media were statistically insignificant.

Słowa kluczowe
fertygacja; pożywki; tetraboran sodu; kwas borowy; fertigation; nutrient solution; sodium tetraborate; boric acid
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 174-182
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-29 11:10:29
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy