Ocena zasobności gleb z ekologicznych plantacji truskawki i maliny w południowo-wschodniej Polsce

Estimation of Soil Fertility from Organic Plantations Strawberries and Raspberries in the South-Eastern Poland

Z. Jarosz

Department Of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Polska

P. Krawiec

Department of Pomology, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Polska

Z. Michalojc

Department Of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Polska

K. Pitura

Department Of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Polska

K. Dzida

Department Of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Polska
Streszczenie

Badania przeprowadzone w latach 2014-2015 miały na celu ocenę zasobności gleb w 22 gospodar- stwach ekologicznych specjalizujących się w uprawie truskawki i maliny, zlokalizowanych w południowo- -wschodniej Polsce. Badaniom poddano 56 prób glebowych z plantacji truskawki i maliny. Odczyn gleby (pH) oznaczono w wodzie destylowanej (pHH2O). Zasobność gleby określano w ekstrakcie 0,03 M CH3COOH, a zawartości dostępnych form azotu azotanowego (N-NO3), fosforu (P-PO4), potasu (K), wapnia (Ca) i magnezu (Mg) wyrażono w mg∙dm-3, jak również w mg∙100g-1 suchej gleby. Ponadto w próbkach glebowych określono poziom zasolenia wyrażony jako g NaCl dm-3. Analiza wyników uzyskanych w badaniach wykazała, że odczyn badanych gleb (pHH2O) zawierał się w za- kresie od 4,60 do 7,60. Zawartość makroskładników w badanych próbkach gleb zawierała się w prze- dziale (mg∙dm-3): ≤10,0-19,8 N-NO , 2,0-33,0 P-PO , 10,0-239,0 K, 107,0-3930,0 Ca, 26,0-134,0 Mg. 3 4

Studies conducted in the years 2014-2015 were designed to evaluate of soil fertility from 22 organic farms specializing in the cultivation of strawberries and raspberries from the south-eastern Poland. Evaluated soil sampled in 56 different plantation of strawberries and raspberries. Soil pH was deter- mined in distilled water (pHH2O). Soil fertility determined in the extract of 0.03 M CH3COOH and the content of available forms of nitrate nitrogen (N-NO3), phosphorus (P-PO4), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) were expressed in mg dm-3 as well as in mg 100g-1 dry soil. In addition in soil sam- ples salinity was determined expressed as g NaCl dm-3. Analysis of the results obtained in the studies showed that the pH of the soils studied (pHH2O) was in the range 4.60-7.60. The content of macronutrients in the soils contained in compartments (mg dm-3): ˂10.0-19.8 N-NO3, 2.0-33.0 P-PO4, 10.0-239.0 K, 107.0-3930.0 Ca, 26.0-134.0 Mg.

Słowa kluczowe
pH; makroskładniki; ryzosfera; zasolenie; macronutrients; rhizosphere; salinity
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 153-158
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-29 12:18:52
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy