Projektowanie rozbiórki obiektu budowlanego

Designing the demolition of a building

Jerzy Obolewicz

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Streszczenie

Obiekty budowlane można budować, remontować i modernizować, niektóre trzeba też rozebrać. Roz- biórka, zgodnie z prawem budowlanym, to rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego obiektu budowlanego lub jego części. Rozbiórkę należy wykonać w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami prawa oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych. W tym celu należy opracować projekt robót rozbiórkowych, w którym trzeba scharakteryzować obiekt przeznaczony do rozbiórki oraz zaprojektować bezpieczną technologię i organizację robót. W artykule scharakteryzowano uregulowania prawne dotyczące rozbiórek, opisano podstawowe me- tody bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych oraz przedstawiono procedurę projektowania robót.

Buildings can be built, repaired and upgraded, some have to be demolished. Demolition, in accordan- ce with construction law, is a type of construction work involving the dismantling and removal from a space of a particular building or part thereof. Demolition should be carried out in a safe manner and in compliance with the requirements of law and the rules of conducting construction works. For this pur- pose, a project of demolition works should be developed in which the object to be demolished should be characterized and a safe technology and organization of works should be designed. The article describes the legal regulations concerning demolition, describes the basic methods of per- forming demolition works and presents the procedure of designing works.

Słowa kluczowe
budownictwo; rozbiórki; obiekty budowlane; projektowanie; construction; demolition; building objects; design
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 139-145
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-29 12:05:03
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy