Zalety termografii aktywnej wobec pasywnej z punktu widzenia zastosowań w medycynie

Advantages of active over passive thermography in terms of applying in medicine

Agnieszka Wasilewska

Bialystok University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Białystok, Poland
Streszczenie

Termografia w podczerwieni (IT) jest bezdotykową, nieinwazyjną techniką pomiaru rozkładu temperatury i jest szeroko stosowana w mechanice, elektronice, metalurgii, medycynie i innych dzie- dzinach. Część eksperymentalna: 11 zdrowych uczestników (36% kobiet), średni wiek (28,09 (4,46)) zostało za- kwalifikowanych do badania. W pierwszej kolejności, zgodnie z procedurą termografii pasywnej, wy- konano zdjęcia termowizyjne lewej i prawej dłoni. Następnie przeprowadzono procedurę termografii aktywnej. Protokół uwzględniał schłodzenie oddzielnie lewej i prawej dłoni w wodzie z lodem. Wyniki i ich dyskusja: Termografia aktywna jest w mniejszym stopniu zależna od czynników środowiskowych, indywidualnych oraz technicznych pomiaru temperatury niż metoda pasywna. Dodatkowo termografia aktywna umożliwia pomiar rozkładu temperatury w czasie.

Infrared thermography (IT) is a remote non-invasive technique of temperature distribu- tion measurement and is widely applied in mechanics, electronics, metallurgy, medicine. Experimental part: 11 healthy volunteers (36% of women), mean age (28.09 (4.46)) were recruited for the study. Firstly, according to passive thermography procedure, thermographic images of left and right hand were taken. Afterwards, active thermography procedure was performed. The protocol included immersing left and right hand in ice water, separately. Results and discussion: Active thermography is to a lesser extent dependent on environmental, individ- ual and technical factors of temperature measurement than passive thermography. Additionally, active thermography enables temperature distribution measurement over the course of time. Conclusions: Active thermography is superior to passive method.

Słowa kluczowe
joint temperature; active thermography; passive thermography; cooling conditions; temperatura stawu; termografia aktywna; termografia pasywna; warunki chłodzenia
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 88-93
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-06-29 17:36:07
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy