Zastosowanie hydroponiki stagnującej w uprawie sałaty masłowej (Lactuca sativa L.) przy zróżnicowanym żywieniu borem

Application of hydroponics stagnation system in the cultivation of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.) at different boron nutrition

Bartosz Markiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska
Streszczenie

Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono w latach 2013-2014 w szklarni nieogrzewanej Stacji Doświadczalnej Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastających poziomów boru w pożywce stosowanej do fertygacji na plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty masłowej (Lactuca sativa L.). Rośliny uprawiano w hydroponice stagnującej. W doświadczeniu stosowano pożywki o zróżnicowanej zawartości boru (mg · dm-3): kontrola 0,011; 0,40; 0,80; 1,60. Wykazano istotny wpływ zawartości boru w pożywce na średni plon główek sałaty, indeks SPAD oraz zawartość azotu, fosforu żelaza, manganu, miedzi i boru w główkach sałaty. Potwierdzono możliwość uprawy sałaty masłowej w hydroponice stagnującej.

Experiment was conducted in the years 2013-2014 in an unheated greenhouse Experimental Station of the Departments of the Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Poznan. The aim of this study was to determine the effect of increasing levels of boron in the liquid feed used for fertigation on yield and nutrient content in leaves of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.). Plants were grown in hydroponice stagnant. In the experiment liquid feed with different boron content: (mg · dm-3): control 0.011; 0.40; 0.80; 1.60 was used. It was found a significant influence of boron fertigation on the average mass produced heads of lettuce, SPAD index and content of nitrogen, phosphorus, iron, manganese, copper and boron in leaves. It has been confirmed the possibility of cul- tivation of butterhead lettuce in hydroponics.

Słowa kluczowe
plonowanie; indeks SPAD; makroelementy; mikroelementy; yielding; SPAD index; macroelements; microelements
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 37-44
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-31 12:35:07
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy