Chromatograficzne metody oznaczania neopteryny w moczu

Chromatographic methods for determination of neopterin in urine

Aleksandra Waligóra

Department of Chemistry, School of Medicine With the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

Sławomir Waligóra

Department of Chemistry, School of Medicine With the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland

Krystyna Tyrpień-Golder

Department of Chemistry, School of Medicine With the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Zabrze, Poland
Streszczenie

Neopteryna, uważana za niespecyficzny marker aktywacji ludzkiego układu odpornościowego, syntezowana jest przez monocyty/makrofagi w odpowiedzi immunologicznej wywołanej przez limfocyty T. Fizjologiczna rola neopteryny oraz jej pochodnych polega na modulowaniu cytotoksyczności makrofagów poprzez zwiększanie aktywności reaktywnych form tlenu w określonych warunkach. Stężenie neopteryny jest uznawane za parametr oceny stresu oksydacyjnego wywołanego stanem zapalnym, a jej wysokie stężenia odnotowano m.in. w płynach biologicznych osób z infekcją bakteryjną, wirusową, chorobami autoimmunologicznymi i nowotworowymi oraz z chorobami układu krwionośnego. Przy prawidłowej eliminacji neopteryny z organizmu jej stężenie w moczu jest skorelowane z oznaczanymi w surowicy lub w osoczu. Oznaczanie stężenia neopteryny ma istotne znaczenie w monitorowaniu ak- tywności immunologicznej wielu chorób. W szczególnych przypadkach oszacowanie jej stężenia w materiale biologicznym znalazło zastosowanie w diagnostyce różnicowej. W pracy zostały opisane różne metody oznaczania neopteryny w moczu, głównie z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i kompetycyjnego testu immunoenzymatycznego (ELISA). Dominują głównie techniki chromatograficzne (HPLC), ze względu na możliwość modyfikacji układu chromatograficznego oraz innych parametrów. Zestawienie tych metod może być pomocne w opracowaniu nowych procedur analitycznych oznaczania neopteryny w moczu.

Neopterin is considered to be a non-specific marker for the activation of the human immune system. It is synthesized by monocytes/macrophages in the immune response caused by T cells. The physiological role of neopterin and its derivatives is based on the modulation of macrophage cytotoxicity by enhancing the activity of reactive oxygen species under certain conditions. The concentration of neopterin is regarded as the evaluation parameter of oxidative stress immunologically induced. High concentrations of neopterin were observed in biological fluids of patients with bacterial infection, viral, autoimmune diseases and cancer and vascular diseases. At the proper neopterin elimination from the body, its concentrations in urine correlate to those in the serum or plasma. Measuring the concentration of neopterin is important in monitoring of the course of immunological activity in disease. In special cases, the determination of neopterin concentration was used in the differential diagnosis. This paper describes various methods for determining neopterin in urine primarily by high performance liquid chromatography (HPLC), and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). HPLC techniques are predominant due to the possibility of modifying the chromatographic system and other parameters. The combination of these methods may be useful in developing new analytical procedures for deter- mining neopterin in urine.

Słowa kluczowe
neopterin; pteridines; liquid chromatography; ELISA; neopteryna; pterydyny; chromatografia cieczowa
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2017) 22: 12-19
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-31 12:28:13
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy