Oczyszczanie wody popłucznej z instalacji basenowej w jednostkowym membranowym procesie ultrafiltracji oraz w układzie zintegrowanym napowietrzanie-ultrafiltracja

Treatment of aqueous rinsing liquids of the pool water installation in a unit process of membrane ultrafiltration and in the airing-ultrafiltration integrated system

Edyta Łaskawiec

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice, Polska

Mariusz Dudziak

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice, Polska

Joanna Wyczarska-Kokot

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania membranowego procesu ultrafiltracji do oczyszczania popłuczyn z instalacji basenowych. Badania obejmowały proces jednostkowy ultrafiltracji oraz zintegrowany układ napowietrzanie-ultrafiltracja, który pozwolił na częściowe usunięcie zanieczyszczeń wy- stępujących w nadawie. Porównano membrany o zróżnicowanym materiale polimerowym oraz różnej wartości granicznej masy molowej cut-off. Określono wpływ zastosowanego procesu wstępnego na zdolności transportowo-separacyjne membran o różnych własnościach fizyczno-chemicznych. Uzyska- no wysoką wydajność hydrauliczną we wszystkich prowadzonych filtracjach (w zakresie od 1,23·10^-5 do 1,40·10^-7 m^3/m^2·s). W zakresie usuwania mętności badane układy charakteryzowały się współczynnikiem usunięcia przekraczającym 90%. Odnotowano znaczące usunięcie grupy zanieczyszczeń opisanych przez wskaźnik ogólny, tj. absorbancję w nadfiolecie UV254. Przeprowadzone badania wykazały możliwość wykorzystania ultrafiltracji do odzysku wody basenowej z popłuczyn poprocesowych.

The paper presents the possibility of using the membrane ultrafiltration process for the treatment of washings from pool water systems. The tests included a unit ultrafiltration process and airing- -ultrafiltration integrated system which partly removed contamination from the feed material. Mem- branes of various polymere materials and molar mass cut-off were compared. This helped to determine the influence of the used initial process on transport and separation abilities of the membranes of different physical and chemical features. High hydraulic performance was obtained in all performed filtration actions (1.23·10^-5 ÷ 1.40·10^-7 m^3/m^2·s). In respect of fighting turbidity, all tested systems had a removal rate of more than 90%. It was also noted that a significant amount of contamination de- scribed by the general indicator, which is specific UV254 absorbance, was removed. The tests proved that ultrafiltration can be used for recovery pool water from post-process washings.

Słowa kluczowe
popłuczyny; woda basenowa; ultrafiltracja; ciśnieniowe procesy membranowe; oczyszczanie strumieni wód odpadowych; : washings; pool water; ultrafiltration; pressure driven membrane processes; treatment of streams of the wastewater
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 238-245
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-12-27 12:57:35
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy