Efektywna metoda rozpoznawania faz ciekłokrystalicznych

Effective method of identification of liquid crystal phases

Hanna Orlikowska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska

Stanisław Bartkiewicz

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
Streszczenie

Ciekłe kryształy są szeroko badane ze względu na ich zastosowanie w wielu urządzeniach optycznych oraz jako składniki mieszanin chemicznych. Powszechnie stosowane są trzy metody identyfikacji faz ciekłokrystalicznych: obserwacja tekstur za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego, dyfrakcja promieni rentgenowskich oraz termodynamiczna metoda współmieszalności. Wszystkie wymienione techniki mają jednak istotne ograniczenia. W tej pracy, po raz pierwszy, prezentujemy nową metodę identyfikacji mezofaz opartą na mikroskopii polaryzacyjnej - dynamiczną dwuwymiarową analizę termooptyczną (DDAT). Istota metody polega na statystycznej analizie obrazów mikroskopowych powstałych przy depolaryzacji światła przechodzącego przez medium ciekłokrystaliczne umieszczone w zmiennym polu elektrycznym. Opisana metoda jest efektywna i tania, co umożliwia zastosowanie jej zarówno w profesjonalnych badaniach, jak i w procesie dydaktycznym.

 

Liquid crystals are widely studied because of their application in many optical devices and as components of chemical mixtures. For identifying liquid crystalline phases three basic methods are used: polarizing microscope observations of optical texture, X-ray diffraction and miscibility method. All of these techniques have significant limitations. In this work, for the first time, we present a new method to identify mesophases based on polarization microscopy - dynamic two-dimensional thermooptical analysis (DTD TOA). The essence of the method is based on a statistical analysis of microscopic images resulting from the depolarization of the light passing through the liquid crystal medium disposed in the alternating electric field. The described method is effective and inexpensive, which makes it attractive for applications in both professional research and the teaching process

Słowa kluczowe
mezofaza; ciekły kryształ; tekstura; mesophase; liquid crystal; texture; ImageJ
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 135-140
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-09-30 10:51:41
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy