Metody syntez i badania właściwości grafenu

Methods of synthesis and testing properties of graphene

Justyna Jonik

Instytut Chemii WAT, Warszawa, Polska

Marcin Purchała

Instytut Chemii WAT, Warszawa, Polska

Henryk Grajek

Instytut Chemii WAT, Warszawa, Polska
Streszczenie

Grafen i jego pochodne są materiałami o unikalnych właściwościach biochemicznych, elektrycznych, optycznych i mechanicznych, co wzbudza zainteresowanie w wielu ośrodkach badawczych. Z tego po- wodu, na podstawie dostępnej literatury, podjęliśmy próbę zestawienia i interpretacji wyników badań uprzednio wymienionych materiałów otrzymanych różnymi metodami. Analizując wyniki badań róż- nych materiałów grafenopodobnych, można przypuszczać, że najbardziej ekonomiczną metodą otrzy- mywania grafenu jest zmodyfikowana metoda Hummersa. Najlepszymi technikami pomiarowymi są spektroskopia Ramana i rentgenowska spektroskopia fotoelektronów. Obydwie techniki umożliwiają ocenę składu chemicznego badanych próbek oraz stopnia ich zdefektowania. W pracy przedstawiono również niektóre z licznych zastosowań tych materiałów oraz wnioski.

Graphene and its derivatives are the materials with unique biochemical, electric, optical and mechan- ical properties, which has aroused interest in many research centres. Therefore, on the basis of the accessible literature, we attempt to collate and interpret the results of the aforesaid materials obtained by different methods. Analysing the results for the different graphene-like materials one can suppose, that the most economical method of the graphene synthesis is the modified Hummers’ method. The most useful testing techniques are the Raman spectroscopy and the X-ray photoelectron spectroscopy. Both techniques enable the estimation of the chemical composition and the presence of defect struc- ture in the materials. Some of the many applications of the materials and conclusions are also present- ed in our review.

Słowa kluczowe
tlenki grafitu i grafenu; zredukowany tlenek grafenu; graphite oxide and graphene oxide; reduced graphene oxide
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 110-117
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-06-27 11:56:34
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy