Ocena konstrukcji skraplacza na podstawie minimum strumienia generacji entropii

The condenser design assessment on the basis of the minimum entropy generation

Rafał Laskowski

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Artur Rusowicz

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska; Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Cobrabid Sp. z o. o. w Warszawie, Warszawa, Polska

Andrzej Grzebielec

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Maciej Jaworski

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

W skraplaczach energetycznych generowane są jedne z największych strat strumienia entropii w insta- lacji energetycznej. Celowe jest obniżanie tej straty, aby uzyskać poprawę całkowitej sprawności instala- cji. W artykule podano warunek dla minimum generacji strumienia entropii, z którego wynika, że mini- mum to jest osiągnięte, gdy podgrzew wody w rurkach skraplacza ma równomierny rozkład (przyjmuje taką samą wartość dla wszystkich rurek). Poprawność tego warunku sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora 2D skraplacza dla jednego z krajowych bloków o mocy 50 MW. Na podstawie otrzymanych z symulatora przyrostów temperatur oraz odpowiadających im ciśnień pary dla 30 rurek dokonano oceny poprawności konstrukcji skraplacza.

The losses in power plants condensers are some of the biggest losses in the entropy generation in whole power plant system. It is advisable to decrease the loss for improving the overall efficiency of the system. The article presents the condition for the minimum entropy generation, which states that the minimum is achieved when the heating of the water in the tubes of the condenser has a uniform distri- bution (takes the same value for all tubes). The correctness of this condition was verified on the basis of data obtained from the 2D condenser simulator for one of the national units with a 50 MW electric capacity. On the basis of the simulator increases temperatures and steam pressures corresponding to 30 tubes assesses the correctness of the construction of the condenser.

Słowa kluczowe
skraplacz; minimum generacji strumienia entropii; ocena konstrukcji skraplacza; condenser; minimum entropy generation; condenser design assessment
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 76-84
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-06-27 11:34:24
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy