Wyznaczenie pozycji satelity TerraSAR-X z wykorzystaniem obserwacji GPS

Determination TerraSAR-X satellite position using GPS observations

Damian Wierzbicki

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji, Warszawa, Polska

Kamil Krasuski

Starostwo Powiatowe w Rykach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Ryki, Polska
Streszczenie

Dzięki intensywnemu rozwojowi systemów nawigacyjnych GNSS możliwe jest określanie pozycji satelitów z niskiej orbity na podstawie pozycjonowania absolutnego (metoda Single Point Positioning). Obecnie metoda SPP jest powszechnie stosowana w dziedzinie geodezji i nawigacji oraz implementowana w wielu programach numerycznych do wyznaczenia pozycji użytkownika. W artykule przedstawiono wstępne rezultaty dotyczące wyznaczenia współrzędnych satelity radarowego TerraSAR-X według obserwacji kodowych GPS. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników stwierdzono, że przeciętna wartość dokładności dla współrzędnej X wynosi 3,3 m, dla współrzędnej Y odpowiednio 2,4 m, zaś dla współrzędnej Z równo 3,8 m.

With the intensive development of GNSS navigation systems, it is possible to determine the position of satellites from LEO orbit based on absolute positioning (Single Point Positioning method). Currently the SPP method is widely used in the field of geodesy and navigation, and it’s implemented in many numerical programs to obtain the user’s position. The article presents the preliminary results concerning determination of the radar satellite TerraSAR-X coordinates using GPS code observations. Based on the survey and the results, it was indicated that average accuracy value for the X coordinate is 3.3 m, for the Y coordinate 2.4 m respectively, while for the Z coordinate equals 3.8 meters.

Słowa kluczowe
GPS; TerraSAR-X; metoda SPP; dokładność; odchylenie standardowe; SPP method; accuracy; standard deviation
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 57-64
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-06-27 10:27:56
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy