Możliwość uprawy w Polsce oraz wybrane wskaźniki wartości odżywczej kapusty chińskiej kwitnącej (Brassica campestris (L.) ssp. chinensis var. utillis Tsen et Lee)

The possibility of cultivation in Poland and selected indicators nutrient value of Chinese flowering cabbage (Brassica campestris (L.) ssp. chinensis var. utilis Tsen et Lee)

Barbara Górna

nstytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Wydział Nauk O Żywności I Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Jonasz Biesiada

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Zakład Nasiennictwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Baranowo, Baranowo, Polska

Jacek Nowak

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Wydział Nauk O Żywności I Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Roman Hołubowicz

Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, Zakład Nasiennictwa Ogrodniczego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Baranowo, Baranowo, Polska
Streszczenie

W latach 2013-2014 zbadano możliwość uprawy w Polsce oraz wartość odżywczą kapusty chińskiej kwitnącej (Brassica campestris (L.) ssp. chinensis var. utilis Tsen et Lee). Badania objęły dwie odmiany pochodzenia chińskiego: o pędach zielonych i fioletowych. Rośliny uprawiano z siewu na zbiór wiosenny i jesienny. W okresie wegetacji oceniono jakość nasion użytych do siewu oraz wybrane cechy morfologiczne otrzymanych siewek i nasion: wysokość roślin, średnicę pędu kwiatostanowego, liczbę liści na roślinie, liczbę łuszczyn, liczbę nasion w łuszczynach, masę 1000 nasion i zdolność kiełkowania. W uzyskanych siewkach określono także zawartość białka ogólnego, substancji redukujących i suchej substancji oraz oceniono ich smak. Stwierdzono, że badana kapusta nadaje się do uprawy polowej w polskich warunkach klimatycznych. Rośliny gotowe do zbioru uzyskano odpowiednio po 35-39 dniach (odmiana zielona) oraz 42-45 dniach (odmiana fioletowa). Możliwa okazała się także produkcja w Polsce jej nasion na zbiór wiosenny, a ich zdolność kiełkowania przekroczyła 90%. Przy produkcji na zbiór wiosenny siewki odmiany zielonej zawierały więcej białka ogólnego i mniej cukrów redukujących niż te u odmiany fioletowej. Przy siewie na zbiór jesienny siewki odmiany fioletowej zawierały więcej białka ogólnego i mniej substancji redukujących niż odmiany zielonej. Zawartość suchej substancji była wyższa w siewkach odmiany fioletowej niż zielonej bez względu na termin siewu.

In the years 2013-2014, studies were carried out on the possibility of production and nutrient value of flowering Chinese cabbage (Brassica campestris (L.) ssp. chinensis var. utilis Tsen et Lee) in Poland. They included two Chinese cultivars: with green or violet stems. They were grown from direct seed sowing for spring and autumn harvest. During the vegetation, quality of seeds used for sowing and selected morphological characteristics of the produced seedlings and seeds were evaluated. They included plant height, diameter of the flower stalk measured at the base, number of leaves per plant, number of pods, number of seeds in the pods, 1000 seeds weight and germination capacity. The harvested seedlings were also analyzed for their total proteins, reducing sugars, the dry weight contents as well as their taste. It was found that the tested cabbage was suitable for field production in the Polish climatic condi- tions. The plants ready for harvest were received after 35-39 days (the green cultivar) and 42-45 days (the violet one). It was also possible to produce in Poland its seeds when sowing them in the spring. The collected seeds germinated in over 90%. The taste evaluation confirmed use of this vegetable for fresh eating. Its shoots were tender and sweet but not too brittle. When sowing for spring harvest, the plants of the green cultivar had more total proteins and less reducing sugars than the violet ones. When producing for autumn harvest, the seedlings of the violet cultivar had more total proteins and less reducing sugars than the green ones. The dry matter content was higher in the seedlings of the vio- let cultivar regardless of the date of sowing. The taste evaluation showed no difference between them.

Słowa kluczowe
kapusta chińska kwitnąca; Brassica campestris ssp. chinensis var. utilis; wartość od- żywcza kapusty; białko ogólne w kapuście; substancje redukujące w kapuście; Chinese flowering cabbage; Brassica campestris ssp. chinensis var. utilis; nutrient value of cabbage; total protein in cabbage; reducing substances in cabbage
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 38-48
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-04-04 12:00:40
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy