Badania właściwości mechanicznych światłoutwardzalnych kompozytów na bazie wielofunkcyjnych żywic akrylanowych

Light curable composites based on multifunctional acrylic resins

Zbigniew Czech

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska

Ewelina Minciel

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Organicznej, Szczecin, Polska
Streszczenie

Bezpośredni proces fotoutwardzania wypełnień stomatologicznych jest możliwy jedynie przy zastosowaniu syntetycznych żywic akrylanowych utwardzalnych za pomocą światła widzialnego lub promieniowania UV z zakresu UV-A. Fotoutwardzalne żywice zawierają w swojej strukturze wiązania podwójne, których odległość od siebie ma wpływ na wielkość efektu skurczu polimeryzacyjnego. Proces utwar- dzania zależy również od doboru odpowiedniego fotoinicjatora, który wpływa na szybkość penetracji kompozytu stomatologicznego wiązką światła.

Directly curing process of dental composites is possible only by using of synthetic acrylic resins curable with visible light or UV-A radiation. Photocurable resins contain in their structure a large number of double bonds which distance between double bonds is dependent on the effect of the polymerization shrinkage. The curing process also depends on select of the suitable photoinitiator which affects on the speed of the dental composite penetration using light beam.

Słowa kluczowe
stomatologiczne materiały kompozytowe; żywice akrylanowe; fotoutwardzanie; dental composite materials; acrylic resins; photocuring
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2016) 21: 10-15
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-04-04 11:43:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy