Prototyp mobilnego urządzenia wspomagającego przesiadanie osób niepełnosprawnych

The prototype of mobile supporting device to change seat for people with physical disabilities

Adam Kalina

Katedra Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska
Streszczenie

W pierwszej części referatu zostały przedstawione główne powody powstania mobilnego urządzenia wspomagającego przesiadanie osób niepełnosprawnych (MUWPON) oraz założenia przyjęte na wcze­snym etapie projektowania i prototypowania urządzenia. Następnie przedstawiono kryteria doboru głównych elementów MUWPON (takich jak przekładnia czy silnik) oraz podano uzasadnienie podjętych decyzji (przedstawiono podstawowe obliczenia). W artykule zamieszczono również informacje doty­czące niektórych rozwiązań konstrukcyjnych, jak np. sposób osadzenia i łożyskowania bębna służącego do zwijania linki. Ponadto przedstawiono zasadę działania urządzenia, tendencje przyszłościowe oraz wnioski, jakie sformułowano podczas prac nad urządzeniem.

The first part of article presents main reasons to design the mobile supporting device to change seat for people with physical disabilities (MSD) and basic premises which has been set out on beginning phase of designing and prototyping. Next part presents criteria for selection a main parts of MSD (elements like transmission or motor) with substantiation for this decisions (presentation of basics calculations). Article contains also information about selected mechanisms and constructions developed for this de- vice, for instance bearings on reel. Article explains how to use MSD, how it can be developed in future. The last part presents main conclusions.

Słowa kluczowe
prototyp; mobilność; urządzenie wspomagające; prototype; mobility; supporting device
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 264-269
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-12-23 12:30:16
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy