Analiza ścian zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno – wilgotnościowym

The analysis of external walls and them joints in hygrothermal aspect

dr inż. Krzysztof Pawłowski

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy , Bydgoszcz, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów i norm przedmiotowych. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów ciepl-nych i wilgotnościowych.

The analysis of external walls and them joints according to current regulations and standards have been presented in this paper. The basic hygrothermal parameters have been calculated.

Słowa kluczowe
ściana zewnętrzna; mostek cieplny; złącze budowlane
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 15-22
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-15 15:28:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy