Badania eksperymentalne i analityczne nad metodą oceny przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania materiałów roślinnych

Experimental and analytical study on the assessment method of applicability of screw thickening systems for plant material briquetting

Leon Demianiuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Białystok, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania przydatności ślimakowego układu zagęszczającego do brykietowania rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. W tym celu wykorzystano wyniki badań układów zagęszczających tłok - matryca zamknięta, tłok - matryca otwarta oraz przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań ślimakowego układu zagęszczającego.

The article presents a method for a quick determination of the chosen screw system applicability for the purpose of briquetting of the particulate plant material. The method is based on the results of the studies on densification systems: piston - closed chamber, piston - open chamber and on the results of screw densification system analysis presented in this article.

Słowa kluczowe
brykiet; materiał roślinny; prasa ślimakowa; parametry pracy; briquette; plant material; screw briquetting press; working parameters
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 202-213
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-10-14 15:41:32
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy