Profil organicznych związków lotnych różnych rodzajów ściółek pochodzących z kurników zlokalizowanych w Polsce

Profiles of organie volatile compounds in different types of litters in laying houses in Poland

Kinga Stuper-Szablewska

Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Maciej Buśko

Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Tomasz Szablewski

Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy W Poznaniu, Poznań, Polska

Anna Ostrowska

Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Anna Matysiak

Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska

Sebastian Nowaczewski

Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
Streszczenie

Przedstawiono wyniki analizy profilu związków lotnych za pomocą GC/MS trzech rodzajów ściółek pochodzących z kurników w których utrzymywane są kury nioski. Zidentyfikowano 115 związków lotnych, 46 należało do grupy metabolitów grzybów mikroskopowych. Wśród nich dominowały aldehydy i ketony - średnio od 0,5222 (RU) dla słomy pszennej do 2,7536 (RU) dla sieczki słomiastej, oraz węglowodory - średnio od 0,1825 (RU) dla sieczki słomiastej do 1,0918 (RU) dla słomy żytniej. Przeprowadzona analiza dyskryminacyjna wykazała, że największe znaczenie podczas rozdziału populacji grup analizowanych prób ściółek na podstawie profilu związków lotnych mają następujące związki: 2-metylobutanal, 1-heptanol, naftalen oraz trichodien.

The paper presents results of analyses of the volatile compound profile provided by GC/MS for three types of litters from laying houses (poultry houses for layer hens). Among 115 identified volatile compounds 46 were found to be metabolites of microscopic fungi, predominantly aldehydes and ketones accounting on average for 0.52 (RU - peak area/area of internal standard - tridecane) for wheat straw up to 2.75 (RU) for chopped chaff, as well as hydrocarbons ranging from 0.18 (RU) for chopped chaff up to 1.09 (RU) for rye straw. Discriminant analysis showed the greatest role of 2-methylbutanal, 1-heptanol, naphthalene and trichodiene in the population distribution of groups of analyzed litter samples based on their profiles of volatile compounds.

Słowa kluczowe
zanieczyszczenie środowiska; ściółka; związki lotne; environmental pollution; litter; livestock; volatile compounds
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 188-201
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-10-14 15:30:46
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy