Wytrzymałość zmęczeniowa złącz spawanych w ramach samochodów ciężarowych

Fatigue strength of welds in car body frames

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, Polska

Michał Miros

Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice, Polska
Streszczenie

W artykule omówiono wytrzymałość zmęczeniową złącz spawanych w ramach samochodowych. Dodatkowo opisano wpływ zawartości tlenu w stopiwie elektrodowym na pewne istotne dla warunków eksploatacji ram pojazdów ciężarowych własności (udarność). Opisano wyniki przeprowadzonych badań zmęczeniowych dwóch stopiw elektrodowych, wykonanych dwiema metodami charakteryzującymi się różną zawartością tlenu. Wyniki badań zmęczeniowych zostały obrobione statystycznie oraz przedstawione w formie wykresów Wohlera. Przeanalizowano struktury metalograficzne badanych stopiw elektrodowych oraz wyznaczono procentowe udziały najkorzystniejszej pod względem plastyczności stopiwa fazy – ferrytu drobnoziarnistego (ferrytu AF wg. MIS).

Results of fatigue strength of two weld metal deposits in terms of the amount of oxygen in weld metal deposit were analyzed. The results of fatigue investigations were shown in the form of Wohler's graphs. The metallographic structures of tested weld metal deposits were analyzed moreover the proportional parts of the most beneficial phase (acicular ferrite) in weld metal deposit- was determined.

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 51-54
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-08 14:37:37
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy