Liniały pomiarowe stosowane w przemyśle maszynowym

Applied linear encoders in the engineering industry

Kazimierz Dzierżek

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki i Robotyki, Wiejska 45c, 15-342 Białystok, Polska
Streszczenie

W referacie przedstawiono krótką informację o rozwoju czujników pomiarowych położenia jakimi są liniały. Omówiono zasadę działania oraz budowę najczęściej stosowanych rodzajów liniałów w przemyśle maszynowym. Na podsumowanie podano podstawowe parametry eksploatacyjne liniałów oraz zalecenia ich montażu.

The paper presents brief information about the development of position sensors such as linear encoders. Discusses the principles of operation and construction of the most commonly used types linear encoders in the engineering industry. At the summary provides basic operational performance linear encoders and recommendations of their assembly.

Słowa kluczowe
liniał pomiarowy; czujnik fotooptyczny; czujnik indukcyjny; czujnik pojemnościowy; linear encoders; photoelectric sensor; inductive sensor; capacitive sensor
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2010) 15: 31-35
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-10-08 13:04:08
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy