Cytometria przepływowa jako nowoczesne narzędzie stosowane w ocenie aktywności mikroorganizmów biodegradujących wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w procesie bioremediacji środowiska

Flow cytometry as a modern tool in evaluation the activity of microorganisms degrading polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in bioremediation process

Zuzanna Szczepaniak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego , Poznań, Polska

Justyna Staninska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii , Poznań, Polska

Agnieszka Piotrowska-Cyplik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Poznań, Polska

Wojciech Juzwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii, Poznań, Polska
Streszczenie

Zanieczyszczenie środowiska związkami organicznymi można zredukować m.in. poprzez metody biore- mediacyjne z wykorzystaniem np. bioaugmentacji lub biosurfaktantów. Celem badań jest określenie aktywności metabolicznej konsorcjów mikrobiologicznych dodawanych na zasadzie bioaugmentacji oraz mikroorganizmów autochtonicznych w obecności wielopierścieniowych węglowodorów aroma­tycznych (WWA) i biosurfaktantów (ramnolipidów) w środowisku glebowym. Aktywność metabolicz­na została wyznaczona dzięki zastosowaniu cytometrii przepływowej. Uzyskane wyniki wskazują zarów­no na konkurencję pomiędzy mikroorganizmami wprowadzonymi dodatkowo a mikroorganizmami au­tochtonicznymi już po trzech miesiącach trwania eksperymentu, jak również na zdominowanie układu przez dodatkowo wprowadzone mikroorganizmy po upływie sześciu miesięcy. Równocześnie wyniki nie wskazują na jakikolwiek wpływ dodanych ramnolipidów na wartość %Q2.

 

Environmental pollution by organic compounds can be reduced by the use of bioremediation methods e.g. bioaugmentation enhanced by the addition of biosurfactants. The aim of this study was to deter- mine the metabolic activity of both microbial consortia added into system and autochthonous microor­ganisms in the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and biosurfactants (rhamnolipids) in the soil system. Metabolic activity was determined using flow cytometry. The results indicate both the competition between additional and autochthonous microorganisms after three months, as well as the dominance of additional microorganisms over native microorganisms after six months of start of the experiment. Moreover, the results do not indicate any effect of rhamnolipids on the value of %Q2.

Słowa kluczowe
ramnolipidy; WWA; cytometria przepływowa; aktywność metaboliczna; rhamnolipids; PAH; flow cytometry; metabolic activity
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2015) 20: 122-133
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-06-25 10:15:34
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy